M I S H R A C A T E R I N G
NOW WE ARE DELIVERING PURI ABHADA (ଅଭଡ଼ା)

Sweets

Milk Payas
Chhena Payas
Sita Bhog Payas
Ras Malai
Khir Sagar
Fruit Salad
Raj Bhog
Malai ChamCham
Keshar Golabjamun
Jalebi
Rabidi
Puri Spl. Khira
Malai Kofta
Rsogolla
Gajar Halwa
Ice-Cream
Milk-Shake
Chusky
Cold Coffe